دوره و شماره: دوره 23، آذر (269) - شماره پیاپی 269، آذر 1395، صفحه 1-56 

فکرهای نقره‌ای

8. چادرنماز / یک دنیا دوستی (ص 12)

صفحه 12-12

چادرنماز / یک دنیا دوستی (ص 12)


جدول

9. جدول (ص 13)

صفحه 13-13

جدول (ص 13)


طنز

10. خنده منده

صفحه 14-15

خنده منده