دوره و شماره: دوره 25، تیر (288) - شماره پیاپی 288، تیر 1397، صفحه 1-48 

داستان

4. بخاری ایرانی

صفحه 10-11

بخاری ایرانی


علمی‌های کوچولو

9. کانگورو

صفحه 26-27

کانگورو


من ایرانی ام

10. در دنیا لنگه ندارد

صفحه 28-29

در دنیا لنگه ندارد


داستان

11. باغ خیار

صفحه 30-31

باغ خیار


کبوتر نامه رسان

13. قطره ریز بارون

صفحه 38-40

قطره ریز بارون


نوشته های بچه ها

14. فرش ایرانی توی دینا تک است

صفحه 46-47