دوره و شماره: دوره 25، مرداد (289) - شماره پیاپی 289، مرداد 1397، صفحه 1-48 

علمی‌های کوچولو

6. علمی‌های کوچولو

صفحه 14-15

علمی‌های کوچولو


حکایت فرشته ها

8. آرزوی ببریکو

صفحه 18-19

آرزوی ببریکو


داستان

11. قصه های قدیمی

صفحه 26-27

قصه های قدیمی