دوره و شماره: دوره 27، تیر 312 - شماره پیاپی 312، تیر 1399، صفحه 1-1 

روشن تر از ماه

2. مثل شمعدانی عمه‌شکیبا

صفحه 3-3

مثل شمعدانی عمه‌شکیبا


سرگرمی

7. رواه دجنس

صفحه 9-9

رواه دجنس


داستان

9. کجا بخوابم؟

صفحه 12-13

کجا بخوابم؟


ورزش در خانه

10. ورزش

صفحه 14-15

ورزش


داستان مصور

11. پدرش به فدایش

صفحه 16-17

پدرش به فدایش


سرگرمی

12. او کیست

صفحه 18-18

او کیست


معرفی نرم افزار

14. مدرسه‌ی قرآنی

صفحه 20-20

مدرسه‌ی قرآنی


سرگرمی

15. رنگ بزنید

صفحه 21-21

رنگ بزنید


با دانشمندان ایرانی

17. دانشمند خودمان است

صفحه 24-25

دانشمند خودمان است


داستان ترجمه

19. کفش‌های زرد هزارپا

صفحه 28-30

کفش‌های زرد هزارپا


اتاق پویانمایی

22. نوزادی با کت و شلوار مشکی

صفحه 38-39

نوزادی با کت و شلوار مشکی


سرگرمی

23. بگرد و پیدا کن

صفحه 40-40

بگرد و پیدا کن