دوره و شماره: دوره 27، آبان 316 - شماره پیاپی 316، آبان 1399، صفحه 1-1 

روشن تر از ماه

1. گلِ دوست‌داشتنی

صفحه 2-2

گلِ دوست‌داشتنی


داستان

4. کرونا بلا

صفحه 6-7

کرونا بلا


پی نما

5. محیط زیست(1)

صفحه 8-8

محیط زیست(1)


داستان

10. او یک قهرمان بود

صفحه 14-15

او یک قهرمان بود


ورزش در خانه

11. بازی و هیجان

صفحه 16-17

بازی و هیجان


سرگرمی

15. ماهیگیر ناقلا

صفحه 21-21

ماهیگیر ناقلا