کلیدواژه‌ها = قصه رمزی
حدس نام آیه

دوره 1، ویژه نامه قرآنی، فروردین 1373، صفحه 7-7

حدس نام آیه