درباره نشریه

صاحب امتیاز:
دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیة قم

مدیر مسئول: مسعود معینی پور
سردبیر: مجید ملامحمدی

رئیس اداره نشریات: سید یحیی رکنی

0253115345