درخت خدا، چوب خدا (ص 26)، ایستگاه فضایی (ص 27)

درخت خدا، چوب خدا (ص 26)، ایستگاه فضایی (ص 27)


درخت خدا، چوب خدا

مردی به باغی رفته، بر سر درختی نشسته بود و زردآلوی آن را می‌خورد. ناگهان مرد باغ‌دار از راه رسید و فریاد زد: «از خدا نمی‌ترسی که میوه‌های باغ رو می‌خوری؟»

مرد همان‌طور که زردآلو می‌خورد، گفت: «ترس برای چی؟ این درخت مال خداست؛ من هم بنده‌ی خدا هستم و از مال اون می‌خورم.»

باغ‌دار رفت، ریسمانی آورد و مرد را به درخت بست؛ بعد با چوب مرد را زد. مرد از درد فریاد کشید و گفت: «از خدا نمی‌ترسی منو می‌زنی؟»

باغ‌دار گفت: «ترس برای چی؟ تو بنده‌ی خدایی و من با این چوب خدا، بنده‌ی خدا رو می‌زنم.»

=======

سرگرمی

ایستگاه فضایی

مترجم: آرزو رمضانی

در این تصویر یک صورت فلکی، 2 ماهواره، 3 راکت، 4 بشقاب‌پرنده، 5 فضانورد، 6 آدم‌فضایی، 7 تلسکوپ، 8 سیاره، 9 عینک، 10 ستاره وجود دارد. آن‌ها را پیدا کن.

CAPTCHA Image