این پارک واقعی نیست (ص 28 و 29)

این پارک واقعی نیست

در این پارک بچه ها در حال بازی هستند اما این صحنه کاملا خیالی است در آن جند موضوع غیر عادی وجود دارد آن ها را کشف کنید.

CAPTCHA Image