جای خالی آفتاب (ص 12 و 13)

عکس و حرف

جای خالی آفتاب

... ناگهان خبر آوردند، امام عزیزمان به آسمان پر کشیده است. در عزای او چشم‌های ما اشک ریخت و قلب‌های‌مان، غصه‌دار شد.

وقتی رهبر عزیزمان – حضرت آیت‌الله ‌خامنه‌ای - به جانشینی امام انتخاب شد، ما خدا را شکر کردیم و قلب‌های ما برایش دعا خواند. او جای خالی آفتاب را برای ما پُر کرد.

CAPTCHA Image