این فروشگاه واقعی نیست! (ص 48 و 49)

این فروشگاه واقعی نیست! (ص 48 و 49)


سرگرمی

این فروشگاه واقعی نیست!

مترجم: آرزو رمضانی

با دیدن این تصویر اولین چیزی که به ذهن‌تان می‌رسد یک فروشگاه است؛ اما این صحنه کاملاً خیالی است و در آن چند موضوع غیرعادی وجو‌د دارد. آن‌ها را کشف کنید.

CAPTCHA Image