کشتی باری - کاش... (ص 34 و 35)

کشتی باری!

نوشین نوری

یک برگ افتاد

از شاخه در آب

در آب می‌خورد

دور خودش تاب

 

باد آمد و زود

آن‌جا رها شد

آن برگ کشتی

او ناخدا شد

 

حالا شده برگ

کشتی باری

با ناخدایش

رفته سواری!

=========

کاش...

زهرا داوری

کاش می‌رفتم به کوه

کاش می‌رفتم به باغ

یا به اقیانوس‌ها

پیش دلفین‌های چاق

 

کاش می‌رفتم سفر

تا خودِ قطب شمال

یا که می‌ر‌فتم به ماه

چند ماه و چند سال

 

توی دنیا واقعاً

از سفر چی بهتر است؟

وای، تابستان چه‌قدر

با سفر شیرین‌تر است!

CAPTCHA Image