10.22081/poopak.2016.22766

انرژی هسته‌ای

طراح: حسین کریمشاهی‌بیدگلی

راهنمایی:

برای حل این جدول، ابتدا متن را بخوانید. سپس کلمه‌های رنگی را در جدول پیدا کنید و روی آن‌ها خط بکشید. در پایان، تعدادی حروف خط‌نخورده باقی می‌ماند که از پشت سر هم قرار دادن آن‌ها به رمز جدول که یک جمله‌ی معروف و زیباست، دست خواهید یافت.

*

چند سال است که از انرژی هسته‌ای زیاد صحبت می‌شود. کشور ما می‌خواهد از انرژی هسته‌ای برای کارهای علمی و صلح‌آمیز استفاده کند. مثلاً نیروگاه‌هایی بسازد که به جای نفت و گاز با انرژی هسته‌ای کار کند؛ اما آمریکا و رژیم اشغال‌گر اسرائیل از انرژی هسته‌ای استفاده‌ی نادرست می‌کنند و با آن بمب هسته‌ای زیادی ساخته‌اند.

ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ به ویژه آمریکا، از زﻣﺴﺘﺎن 1382 ﺗﻼش دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﻨﺎوری ﻫﺴﺘﻪ‌ای ﻣﺴـﺎﻟﻤﺖ‌آمیز ایران را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ. این در حالی است ﮐﻪ آژاﻧﺲ بین‌المللی اﻧـﺮژی اﺗﻤـﯽ، بارها درباره‌ی ﺻـﻠﺢ‌آمیز ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﯿتﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ‌ای ایران گزارش داده اﺳﺖ.

در ایران ﺳﺎﺑﻘﻪ‌ی آﺷﻨﺎﯾﯽ و آﻏﺎز ﻋﻠﻮم ﻫﺴﺘﻪ‌ای ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از چهل ﺳﺎل ﻣﯽرﺳﺪ. ﺑﺎ ﺗﻼش داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺟـﻮان اﯾﺮاﻧـﯽ، ما ﺷﺎﻫﺪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﮔﺴﺘﺮش این ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان هستیم.

انرژی هسته‌ای در ﺑﺨﺶ‌های ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، داﻣ‌‌‌ﭙﺰﺷﮑﯽ و داﻣﭙﺮوری، مدیریت ﻣﻨﺎﺑﻊ آب، ﺻﻨﺎیع ﻏﺬاﯾﯽ و ﮐﺸﺎورزی و ﺗﻮلید برق و اﻟﮑﺘﺮیسیته و... کاربرد زیادی دارد.

قدرتمند و کارآمد بودن، قابل اعتماد بودن، الکتریسیته‌ی ارزان، هزینه‌ی پایین سوخت و حمل‌ونقل آسان، از ویژگی‌های خوب استفاده از انرژی هسته‌ای است.

کشور ایران برای دست‌یابی به انرژی هسته‌ای از حمایت‌های مقام معظم رهبری، مسئولان و مردم برخوردار است و همه آن را حق مسلّم هر ایرانی می‌دانند و در این راه هزینه‌های فراوان داده است که از جمله‌ی آن‌ها دانشمندان شهید هسته‌ای است. شهادت دکتر مجید شهریاری، مسعود علی‌محمدی، دکتر داریوش رضایی‌نژاد و مصطفی احمدی روشن، نمونه‌ی کوچکی از تلاش رژیم صهیونیستی و آمریکا برای از بین بردن دانشمندان هسته‌ای ایران و دور کردن مردم

ایران از حق مسلّم خودشان است.

 

 

 

 

 

 

 

ه

ی

ا

ن

م

ر

د

م

ر

ژ

ی

ر

ت

د

ا

ح

م

د

ی

ر

و

ش

ن

ض

ی

م

ا

ل

س

ا

ب

ا

ل

ق

ن

ا

س

ح

ه

س

غ

ذ

ا

ی

ی

ت

ا

ی

ی

م

ب

ر

ق

ع

ل

م

ی

ه

ی

ی

ر

ی

ص

ل

ح

ا

م

ی

ز

ا

ر

ن

ت

ل

ی

چ

ه

ل

س

ن

ا

ژ

ا

ژ

ک

ع

ر

ب

م

ب

ا

ر

ز

ا

ن

ا

ل

ی

و

ز

ش

ه

ر

ی

ا

ر

ی

د

ا

ح

ا

ک

ی

ر

م

ا

ق

ی

م

س

ل

گ

ن

ت

ف

ن

پ

ز

ش

ک

ی

م

م

ا

ف

س

ت

ح

م

ل

و

ن

ق

ل

 

 فهرست مطالب

CAPTCHA Image