10.22081/poopak.2016.22784

این مزرعه واقعی نیست!

مترجم: آرزو رمضانی

این‌جا یک مزرعه است؛ اما اگر کمی دقت کنید، می‌بینید که این صحنه کاملاً خیالی است و در آن، چند موضوع غیرعادی وجود دارد. آن‌ها را کشف کنید.

فهرست مطالب

CAPTCHA Image