10.22081/poopak.2016.22976

این زمین فوتبال واقعی نیست! (ص 28 و 29)

مترجم: آرزو رمضانی

این‌جا یک زمین فوتبال است؛ اما اگر کمی دقت کنید، می‌بینید که این صحنه کاملاً خیالی است و در آن چند موضوع غیرعادی وجود دارد. آن‌ها را کشف کنید.

 

CAPTCHA Image