کدام راه؟

10.22081/poopak.2017.63605

کدام راه؟


مترجم: آرزو رمضانی

آیا شما می‌دانید از کدام راه به خط پایان می‌رسید؟

CAPTCHA Image