10.22081/poopak.2017.63611

در باغ مهربانی

صندوقچه‌ها

سیدمحمد مهاجرانی

دَه روز تا شروع مدرسه‌ها مانده بود. علی به من گفت: «صندوقچه‌هایت را خریده‌ای؟»

گفتم: «صندوقچه‌ی چی؟»

- صندوقچه‌ی گنج!

- دلت خوش است‌ ها! از بس توی کارتون‌ها صندوقچه‌ی گنج دیده‌ای، از این حرف‌ها می‌زنی!

علی خیلی آرام و خون‌سرد گفت: «من امروز چند صندوقچه خریدم. صندوقچه‌ی «هدیه‌های آسمان»، صندوقچه‌‌ی «علوم»، «ریاضی» و...»

گفتم: «خواهش می‌کنم زودتر بگو منظورت چیه؟ من که حسابی گیج شده‌ام.»

امین لبخند زد و گفت: «امام کاظمm می‌فرماید: «علم و دانش گنج است.» پس هر کتاب یک صندوقچه‌ی گنج است!»

وقتی منظورش را فهمیدم، با شوخی گفتم: «آره بابا، من هم صندوقچه‌هایم را خریده‌ام. فقط مراقب باش که طرف‌شان نروی؛ وگرنه پلیس را خبر می‌کنم!»

CAPTCHA Image