10.22081/poopak.2017.63672

بَه بَه چه هدیه‌هایی!

در باغ مهربانی

بَه بَه چه هدیه‌هایی!

سیدمحمد مهاجرانی

بچه‌ها طنابی را به دیوارهای دو طرف کوچه‌ی باریک‌شان زده بودند و والیبال ‌بازی می‌کردند.

پیرمردی عصازنان کنارشان رسید. لبخندی زد و گفت: «کاپیتان نمی‌خواهید؟»

بچه‌ها هیجان‌زده شدند: «بفرمایید! تیم خودتان است!»

پیرمرد، چند لحظه کنارشان ایستاد و گفت: «بَه بَه! چه هدیه‌های قشنگی دارید!»

بچه‌ها با تعجب به هم نگاه کردند: «هدیه! کدام هدیه؟»

پیرمرد گفت: «همین که در سلامتی کامل هستید، این هدیه‌ی خداست. اگر خدای نکرده بیمار بودید، الآن این‌جا بودید یا توی رخت‌خواب؟»

امام جوادmمی‌فرماید: «سلامتی یکی از بهترین هدیه‌های خداست.»

CAPTCHA Image