قصه‌های من و بابام

10.22081/poopak.2016.63692

 

دیدار با بابای بابای بابام!

تصویرگر: اِریش اُزِر (هنرمند آلمانی)

من و بابام رفتیم دیدنِ بابای بابام. بابای بابای بابام هم آن‌جا بود که ناگهان... می‌دانید چه شد؟

خوب به این تصویرهای زیبا نگاه کنید. بعد یک داستان قشنگ برای پوپک بنویسید و برای ما بفرستید. یکی بود، یکی نبود...

CAPTCHA Image