10.22081/poopak.2017.63854

با تو

شعر آسمان

با تو

زهرا داوری

دوستت دارم خداجان

چون که خیلی مهربانی

بهتر از مامان و بابا

در تمام این جهانی

 

گاه با من می‌زنی حرف

وقت قرآن و نمازم

می‌شوی نزدیک نزدیک

موقع راز و نیازم

 

تا ببینی غصه دارم

می‌شوی سنگ صبورم

بس که خوبی و صمیمی

حس نکردم از تو دورم

 

دوستم داری همیشه

من خودم می‌دانم این را

واقعاً با بودنِ تو

نیستم غمگین و تنها

CAPTCHA Image