10.22081/poopak.2017.63857

تکه‌ای از آسمان

تکه‌ای از آسمان

منیره هاشمی

روی تخته‌ی کلاس

عکس یک پدربزرگ مهربان نشسته است

مثل این‌که در کلاس ما

تکه‌ای از آسمان نشسته است

حرف‌های روشنش در ابتدای درس

بهترین کلام ماست

او پدربزرگ بچه‌ها

امام ماست

CAPTCHA Image