10.22081/poopak.2017.64071

سلام... ما این‌جاییم!

سرگرمی

سلام... ما این‌جاییم!

آرزو رمضانی

یک روز من به جنگل رفتم و از حیوانات دوتا عکس گرفتم. به من بگو آیا این عکس‌ها با هم اختلاف دارند؟ چندتا؟

CAPTCHA Image