10.22081/poopak.2017.64555

آشپزخانه‌ی ما!

آشپزخانه‌ی ما!

علی محمدپور

این‌جا آشپزخانه‌ی ماست؛ اما اگر خوب دقت کنید متوجه می‌شوید که این صحنه خیالی است و در آن چند چیز غیرعادی وجود دارد. لطفاً آن‌ها را کشف کنید.

CAPTCHA Image