10.22081/poopak.2017.64947

جوراب بازی‌گوش

میترا یگانه

جوراب بازی‌گوش بابا

روی طنابی تاب می‌خورد

هیِ از شلنگ توی دستم

با شادمانی آب می‌خورد

 

هم‌بازی‌اش، باد خوش‌اخلاق

آرام هل می‌داد او را

جوراب خیس و باد هر دو

با خنده می‌گفتند: هورا

 

به‌به چه کیفی کردم امروز!

 بازی باد و آب و جوراب

ای وای... می‌آید صدایی

بیدار شد بابایم از خواب

CAPTCHA Image