هوهو

10.22081/poopak.2017.64948

هوهو


اسماعیل صوفی‌نژاد

«هوهو» که خندید

در کوچه یک بید

از خنده‌ی او

ترسید و لرزید

 

افتاد پایین

از لرزش او

هر برگ زردش

این‌سو و آن‌سو

 

«هوهو» که نامِ

آقای باد است

 در فصل پاییز

کارش زیاد است

 

خسته نباشی

آقای هوهو

چون کوچه‌ها را

کردی تو جارو

 

CAPTCHA Image