10.22081/poopak.2017.64959

دوست کاغذی

دادیار حامدی

روز کودک، مادرم

هدیه‌ای زیبا خرید

بعد از این انگار من

دوستی دارم جدید

 

یک رفیق کاغذی

یک رفیق از جنس چوب

نازک است و نازنین

خوشگل و دانا و خوب

 

در کنار دوستم

می‌نشینم روی تخت

این رفیق مهربان

می‌دهد بوی درخت

 

در دلم این روزها

شوق بی‌اندازه است

توی دست کوچکم

یک کتاب تازه است

CAPTCHA Image