جدول مارپیچ

10.22081/poopak.2017.64961

ابراهیم زارعی

 

یادآوری: در این جدول از نقطه‌ی شروع تا آخرین سؤال، تمامی پاسخ‌ها پشت سرهم نوشته می‌شود. برای راهنمایی شما، آخرین حرف هر پاسخ که همان اولین حرف پاسخ سؤال بعدی است، به صورت خانه‌ی رنگی مشخص شده است. بعد از پاسخ‌گویی به تمامی سؤال‌های جدول، حروف خانه‌های شماره‌دار را به ترتیب شماره در کنار هم قرار دهید تا به پیام جدول که کلامی گهربار از پیامبراکرمj است، دست یابید.

1. گونه.

2. کشور همسایه با مرکزیت شهر اسلام‌آباد.

3. هم‌سفر سوزن.

4. زمین را گرم می‌کند.

5. تعداد امامان ما شیعیان.

6. به هفت روز شنبه تا جمعه گفته می‌شود.

7. کارش شکستن هیزم است.

8. غذای حاضری از جنس تخم‌مرغ.

9. ماشین بارکش شهری.

10. اولین اصل از اصول دین.

11. پسر نیست.

12. ماه خودسازی و عبادت.

13. هشتمین مورد از فروع دین.

14. در روستا زندگی می‌کند.

15. پسر ظالم و ناخلف معاویه.

16. گُلر فوتبال.

17. ستون دین.

18. شیرینی مخصوص ماه رمضان.

19. دومین ماه بهار.

20. پایتخت کشورمان.

21. مشهور.

22. نامی پسرانه.

 

 
CAPTCHA Image