عقربه‌ها را ببین

10.22081/poopak.2017.65083

عقربه‌ها را ببین


اکرم الف‌خانی

عددهای روی ساعت را نگاه کن. ساعت قسمت‌های مختلف یک شبانه‌روز را به تو نشان می‌دهد. عقربه‌اش را ببین چه‌طور تند و تند می‌دود، مثل دویدن تو در زنگ ورزش وقتی که مسابقه‌ی دو داری و می‌خواهی به هدفت برسی. می‌گویند حضرت علیmوقت هر انسان را سه قسمت می‌داند؛ ساعتی برای دعا و فکر کردن درباره‌ی خدا، ساعتی برای کسب درآمد و زندگی و ساعتی هم برای تفریح. با خودم فکر می‌کنم اگر بخواهم فقط یک قسمت از این‌ها را در زندگی داشته باشم، چه می‌شود؟ مثلاً فقط تفریح داشته باشم، بازی کنم و تلویزیون ببینم یا اگر یک روزمان فقط یک قسمت داشته باشد، چه می‌شود؟ مثلاً همیشه فقط شب داشته باشیم! وای! دیگر خورشید نمی‌تواند بیاید و به کارش برسد، با آفتابش، گل‌ها را به دنیا بیاورد و تن پرنده‌ها و آدم‌ها را در سایه‌ی سرد، گرم کند. کلی کار روی زمین می‌ماند. راستی چه‌قدر از کارهای تو روی زمین مانده است؟ کدام تمرین ریاضی‌ات را ننوشته‌ای؟ کدام لباس‌هایت اتو نکرده مانده است؟ نتوانستی ورزش کنی؟ یک بار دیگر به ساعت نگاه کن! عددهایش را بشمار. ببین خدا به تو چه‌قدر وقت داده است؟

CAPTCHA Image