10.22081/poopak.2017.65094

تو دیگه کی هستی؟

 

انتخاب و مترجم: آرزو رمضانی

 

من دارم مسواک می‌زنم؛ اما خودم توی آینه نیستم. یعنی هستم؛ اما مسواک نمی‌زنم. این عکس خیالی است و در آن چیزهای غیرعادی وجود دارد. لطفاً آن‌ها را کشف کنید!

 

CAPTCHA Image