شعر آسمان (مادر)

10.22081/poopak.2018.65297

شعر آسمان (مادر)


 

مریم هاشم‌پور

خدایا! مادرم امروز

کنار گاز دستش سوخت

ولی گریه نکرد و رفت

لباس پاره‌ام را دوخت

 

خودم دیدم که تنهایی

تمام کارها را کرد

دوباره ظهر با لبخند

برای ما ناهار آورد

 

خدایا دست مامانم

 دوتا تاول زده اما

به من گفته که چیزی نیست

تو خوبش می‌کنی فردا

CAPTCHA Image