10.22081/poopak.2018.65574

تک و تنها - عروسک

تک و تنها

طیبه شامانی

عروسک خانم الآن چند روز است

تک و تنها نشسته پشت پرده

حواسش نیست او موهای خود را

دو هفته می‌شود شانه نکرده

 

عجب کار بدی کردم که رفتم

برایش تبلتی کادو خریدم

من این هم‌بازیِ خود را از آن روز

به جز وقت غذا خوردن ندیدم

*****

عروسک

سعیده موسوی‌زاده

عروسک خانم من

دوباره قهر کرده

ناهارم را برایم

دوباره زهر کرده

 

نخورده لقمه‌اش را

کمی کوکو، کمی نان

لبش را جمع کرده

بدش می‌آید از آن

 

ولی جز نان و کوکو

 

 

غذایی من ندارم

همان را توی یخچال

برایش می‌گذارم

 

دو ساعت بعد حتماً

می‌آید پای یخچال

غذا را می‌خورد او

بدون جار و جنجال

CAPTCHA Image