طفلکی

10.22081/poopak.2018.65578

طفلکی


منیره هاشمی

دوستم تبلت خریده

گوشه‌ای تنها نشسته

کاش با من حرف می‌زد

قلبم از کارش شکسته

 

من که او را دوست دارم

پس چرا قهر است با من

او که خیلی مهربان بود

کار تبلت هست حتماً

 

می‌دود الآن دوباره

 

 

توی فوتبال خیالی

طفلکی او، پشت تبلت

هست خوش‌حال خیالی

CAPTCHA Image