بهار قشنگ تو

10.22081/poopak.2018.65687

بهار قشنگ تو


مریم هاشم‌پور

خداجان دوباره سلام

پر از گل شده باغ ما

اجازه بده بو کنم

بهار قشنگ تو را

 

اجازه بده آسمان

ببارد به روی زمین

خدا دوست دارم که باز

بگویم به تو آفرین!

CAPTCHA Image