10.22081/poopak.2018.65688

دوره‌گرد

احمد خدادوست

خورشید دوره‌گرد است

یک‌جا نمی‌شود بند

هر روز می‌فروشد

در کوچه نور و لبخند

هم ساده و صمیمی

هم گرم و مهربان است

گرما و نور و خورشید

هر روز رایگان است

CAPTCHA Image