10.22081/poopak.2018.65698

فرقی ندارد

مهدی طراوتی‌توانا

باید بسازیم

یک روز دیگر

با مهربانی

دنیایی بهتر

 

باید بخوانیم

یک شعر زیبا

از حال غنچه

از باغ گل‌ها

 

باید بکاریم

مثل خداوند

 

 

یک بوته‌ی گل

در باغ لبخند

 

خورشید باید

بر ما بتابد

پروانه آرام

شب‌ها بخوابد

 

فرقی ندارد

باشی چه رنگی

تو مثل غنچه

خیلی قشنگی

CAPTCHA Image