آفتاب

10.22081/poopak.2018.65727

آفتاب


زهرا داوری

توی یک دستت گچ است

توی یک دستت کتاب

می‌درخشی در کلاس

مثل قرصِ آفتاب

 

تخته را پُر می‌کنی

از سؤال و از جواب

دیکته، دینی، علوم

فارسی، انشا، حساب

 

با تو فکرم روشن است

 

 

توی بیداری و خواب

نور در قلبم بریز

مهربانی کن، بتاب

CAPTCHA Image