در خیابان

10.22081/poopak.2018.65738

در خیابان


انتخاب و ترجمه: علی محمدپور

آیا شما می‌توانی موارد زیر را در این بزرگ‌راه پیدا کنی؟

یک اتوبوس مسافرتی، دو کامیون یدک‌کش، سه اتاقک تلفن اضطراری، چهار کامیون کانتینر، پنج جیپ، شش دوربین‌های ایمنی جاده، هفت ماشین پلیس، هشت پرنده، نه اتومبیل و ده گل‌ بنفش.

CAPTCHA Image