من عصا شدم

10.22081/poopak.2018.66517

من عصا شدم


من عصا شدم

زهرا وثوقی

بابابزرگ خوبم

دارد عصای چوبی

دیگر نمی‌رود راه

بی‌آن عصا به خوبی

 

امروز توی خانه

گم کرده بود آن را

هر جا که بود گشتم

حتی حیاط‌مان را

 

هر جا که رفت رفتم

 

 

امروز پا به پایش

دستش به شانه‌ام بود

یعنی شدم عصایش

****

 

 

CAPTCHA Image