ایستاده‌ایم ما

10.22081/poopak.2019.66820

ایستاده‌ایم ما


ایستاده‌ایم ما

منیره هاشمی

دیده‌ای چهل بهار

ای درخت سربلند

سبز مانده‌ای هنوز

محکم و شکوهمند

 

ترس در دل تو نیست

از هجوم بادها

چون که در دل تو هست

نام و یادی از خدا

 

جشن این چهل بهار

 

 

گرم مثل آفتاب

ایستاده‌ایم ما

زیر چتر انقلاب

CAPTCHA Image