10.22081/poopak.2019.67114

این تصویر واقعی نیست

انتخاب و ترجمه: ریحانه صادقی‌یکتا

با دیدن این تصویر اولین چیزی که به ذهن‌تان می‌رسد یک خیابان در کنار یک جنگل است. بله درست است؛ اما در آن چند موضوع غیرعادی وجود دارد. آن‌ها را کشف کنید.

CAPTCHA Image