10.22081/poopak.2019.67251

رنگ بزنید!

محمدرضا محمدی

در این نقاشی چه می‌بینید؟ لطفاً جاهایی را که در آن، نقطه وجود دارد رنگ کنید تا به شکل اصلی نقاشی‌تان برسید.

CAPTCHA Image