سودوکوی گلها

10.22081/poopak.2021.70413

سودوکوی گلها

کلیدواژه‌ها


سودوکوی گل‌ها

نام چهار گل را طوری در خانه‌ها بنویس که در هر ردیف و ستون، نام‌ها تکراری نباشد.

 

دانشمندان

به جای هر شکل، حرف مناسب آن را بگذار تا با نام دانشمندان ایرانی آشنا شوی.

 

حیوان و شهر

داخل نام هر حیوان، نام یک شهر ایران قرار دارد. مانند نمونه پیدا کن.

CAPTCHA Image