اختلاف ها

10.22081/poopak.2021.70415

اختلاف ها


ده اختلاف در این دو تصویر وجود دارد آن ها را  پیدا کنید.

CAPTCHA Image