10.22081/poopak.2020.70469

از ما نگیرش

از ما نگیرش

محسن اعلاء

مادربزرگم

از پله افتاد

از زخم پایش

می‌کرد فریاد

****

من گریه کردم

دیشب برایش

خیلی دلم سوخت

از درد پایش

****

خیلی ضعیف است

پاهای پیرش

پروردگارا!

از ما نگیرش

CAPTCHA Image