10.22081/poopak.2021.70500

یا حسین

یاحسین

اکرم‌سادات هاشمی‌پور

باز هم یک روز خوب

باز هم یک روز شاد

نام زیبای تو را

می‌نویسم با مداد

*

با مداد قرمزی

توی یک برگ سفید

می‌نویسم یاحسین

روز میلادت رسید

*

نام تو گل می‌کند

توی باغ دفترم

می‌شوم پروانه‌ای

دور نامت می‌پرم

CAPTCHA Image