به خاطر ایمنی

10.22081/poopak.2019.70579

به خاطر ایمنی


سرگرمی

به خاطر ایمنی

علی باباجانی

در مدرسه مانور زلزله برگزار شده است. به نظر تو وقتی زلزله بیاید کدام یک از کارها درست است و کدام اشتباه. روی کار درست علامت تیک و روی کار اشتباه علامت ضربدر بزن.

CAPTCHA Image