بازی

10.22081/poopak.2020.70606

بازی


سرگرمی

بازی

اکرم باریکلو

محمد و زهرا با پدر و مادرش می‌خواهند به راهپیمایی 22بهمن بروند.

به آن‌ها کمک کن تا به محل راه‌پیمایی برسند.

می‌توانید این بازی را چند نفری هم انجام دهید. اگر تاس داشته باشید می‌توانید تاس بیندازید. کسی که شش آورد اول شروع می‌کند. اگر تاس نبود، می‌توانی چشم‌هایت را ببندی و انگشت‌ روی شماره بگذاری. هر شماره‌ای آمد می‌توانی مهره را حرکت بدهی. کسی که زودتر به خانه‌ی 41 رسید برنده است.

CAPTCHA Image