فهرست پوپک دی ۱۳۹۹

10.22081/poopak.2020.70667

فهرست پوپک دی ۱۳۹۹


فهرست پوپک دی ۱۳۹۹

 

شعر/۴

داستان/ زنگوله‌ی طلایی/۶

پی‌نما/ غیبت نکن!/۸

داستان/ پدر فرزندان شهدا/۱۰

ورزش در خانه/۱۲

سرگرمی/۱۴

با دانشمندان ایرانی/ آزمایشگاه جابر/۱۶

من شادی هستم/۱۸

داستان/ تبر/۲۰

سرگرمی/۲۲

پول چیه/۲۴

من تالاب هستم/۲۶

شعر/۲۷

داستان‌ترجمه/ مهمانی شام فیل بزرگ/۲۸

بیایید کاردستی بسازیم/۳۰

کبوتر نامه‌رسان/۳۲

اتاق پونمایی/ آخرین داستان/۳۸

سرگرمی/۴۰

CAPTCHA Image