پچ‌پچ-سوسک

10.22081/poopak.2020.70724

پچ‌پچ-سوسک


پچ‌پچ

فاطمه غلامی

از صبح با یک پیرهن

سرگرم قچ‌قچ کردنی

یکریز، زیر گوش او

مشغول پچ‌پچ کردنی

 

کوتاه کردی یک وجب

از آستین و قد او

انگار بازی می‌کنی

با متر و سنجاق و اتو

 

استاد قیچی! شب شده

پس کو لباس تازه‌ام

کی می‌شود این پیرهن

هم‌قد و هم‌اندازه‌ام

 

سوسک

سعیده موسوی‌زاده

قایم شدم در جوی آبی

یک موش چاق و خیس دیدم

یک گربه پایم را لگد کرد

ترسیدم و فوری دویدم

 

از جو پریدم در خیابان

با ترس رفتم تا مغازه

قایم شدم زیر تربچه

در بین سبزی‌های تازه

 

یک خانم آمد داد زد: سوسک!

جیغش درآمد تا مرا دید

این دفعه من آرام بودم

آن خانم بیچاره، ترسید

CAPTCHA Image