10.22081/poopak.2020.70769

پیدا کنید

موضوعات

سرگرمی

پیدا کنید

محمدرضا محمدی

در نقاشی زیر چه می‌بینید؟ لطفاً جاهایی را که در آن نقطه وجود دارد (به همان رنگ نقطه) رنگ‌آمیزی کنید تا به شکل اصلی نقاشی‌تان برسید.

CAPTCHA Image